STANDAARD VERKOOP- EN BETALINGSVOORWAARDEN

Ariëns Service Engineering B.V.

Deze algemene verkoop- en betalingsvoorwaarden zijn gedeponeerd ter griffie van de rechtbank te Arnhem onder nummer 20030101 MN/lm .

Artikel 1. Algemeen

1.1 Deze algemene verkoop- en betalingsvoorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en alle overeenkomsten waarbij Ariëns Service Engineering B.V. (ASE) als verkoper of leverancier van goederen of diensten optreedt en waarbij zij adviseert en/of werkzaamheden in opdracht uitvoert. Deze standaardvoorwaarden maken deel uit van de tussen ASE en haar afnemer tot stand gekomen overeenkomst. Afwijkingen van de standaardvoorwaarden van ASE dienen uitdrukkelijk schriftelijk te worden overeengekomen.

1.2 Het is de afnemer niet toegestaan de rechten en verplichtingen voortvloeiende uit de overeenkomsten tussen ASE en de afnemer aan derden over te dragen, behoudens schriftelijke toestemming van ASE.

Artikel 2. Totstandkoming overeenkomst(en)

2.1 Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend en hebben een geldigheidsduur van 30 dagen, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Een aanbieding die een termijn bevat, kan niettemin door ASE worden herroepen, ook na ontvangst van de opdracht, mits binnen 5 dagen.

2.2 Een overeenkomst tussen ASE en de afnemer komt eerst tot stand nadat ASE de opdracht schriftelijk heeft aanvaard, dan wel indien ASE met de uitvoering van de overeenkomst is begonnen. De inhoud van de overeenkomst wordt mede bepaald door het aanbod van ASE en door het bepaalde in deze algemene verkoop- en betalingsvoorwaarden.

2.3 Wijzigingen van of aanvullingen op de overeenkomst dienen schriftelijk te worden overeengekomen. Worden deze echter niet schriftelijk overeengekomen, dan staat dit er niet aan in de weg dat ASE de door haar gemaakte extra kosten aan de afnemer in rekening brengt.

Artikel 3. Prijzen

3.1 Alle offertes en de door ASE gehanteerde prijzen zijn de prijzen die gelden op het moment van aanbieding of totstandkoming van de overeenkomst en zijn exclusief BTW en andere aan de overeenkomst verbonden kosten, zoals transportkosten, verzekering, rechten en tarieven. Alle prijzen zijn vermeld in euro's, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

3.2 Indien zich tussentijdse wijzigingen voordoen in de door ASE te betalen lonen, grondstofprijzen, prijzen van halffabrikaten, belastingen, rechten, transportkosten, invoerrechten, subsidies en/of valutakoersen, is ASE gerechtigd deze verhoogde kosten aan de afnemer door te berekenen, ook indien de overeenkomst in de tussenliggende periode tot stand is gekomen.

3.3 Prijswijzigingen van meer dan 10% geven afnemer het recht de overeenkomst te ontbinden, mits hij dit schriftelijk doet en binnen zeven dagen na ontvangst van onze mededeling van de betreffende prijsverhoging. Ontbinding op deze wijze geeft de afnemer geen recht op betaling van enige schadevergoeding.

Artikel 4. Betalingsvoorwaarden

4.1 De afnemer dient de betaling te voldoen op de door ASE aangegeven wijze, binnen de door ASE gestelde termijn of bij gebreke daarvan binnen 30 dagen na factuurdatum.

4.2 Indien betaling in termijnen is overeengekomen, zijn deze termijnen als volgt, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is bepaald:

- 50% bij de bestelling;

- 40% bij aflevering van de goederen aan de klant;

- 10% bij de uiteindelijke levering van de goederen.

4.3 Betaling van meerwerk dient te geschieden zodra deze door ASE aan de afnemer in rekening zijn gebracht.

4.4 De afnemer is niet gerechtigd tot verrekening, vermindering en/of opschorting van zijn verplichtingen. Daarbij wordt uitdrukkelijk vermeld dat reclames de betalingstermijn niet opschorten.

4.5 Na het verstrijken van de betalingstermijn is de afnemer automatisch in verzuim, zonder dat een specifieke ingebrekestelling nodig is. De afnemer is vanaf de vervaldag een rente verschuldigd gelijk aan de op dat moment in Nederland geldende wettelijke rente, vermeerderd met een opslag van zeven procentpunten en is tevens gehouden tot vergoeding van alle kosten die ASE heeft moeten maken om haar vordering te incasseren, met een minimum van 15% van het verschuldigde bedrag.

4.6 Indien de afnemer te laat betaalt, heeft ASE het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en afgifte van zaken van de afnemer die zich in het bezit van ASE bevinden te weigeren, totdat de afnemer aan al zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan. Dit laat het recht van ASE op ontbinding op grond van artikel 11 onverlet.

4.7 De afnemer is te allen tijde verplicht om ASE op eerste verzoek zekerheid te stellen die ASE voldoende acht voor de nakoming van alle verplichtingen van de afnemer. Deze zekerheid kan bijvoorbeeld bestaan uit een bankgarantie of een pandrecht op goederen.

4.8 Ontvangen betalingen strekken tot voldoening van de langst openstaande posten, rente en kosten daaronder begrepen, zelfs al vermeldt de afnemer anders.

4.9 Bij niet tijdige betaling komt een eventueel koersverschil ten nadele van ASE voor rekening van de koper. Als peildata gelden de vervaldatum van de factuur en de datum van betaling.

4.10 Betalingen geschieden in euro's, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

Artikel 5. Leveringstermijn, levering en risico

5.1 De in de aanbieding en/of orderbevestiging genoemde of overeengekomen levertijd is nimmer te beschouwen als fatale termijn, ook niet indien afnemer deze uitdrukkelijk heeft aanvaard. Bij niet tijdige levering is ASE eerst in verzuim nadat zij schriftelijk in gebreke is gesteld.

5.2 In ieder geval, maar niet uitsluitend, wordt de opgegeven of overeengekomen levertijd automatisch verlengd met periode(n) waarin:

- sprake is van vertraging in de levering en/of verzending en/of van enige andere omstandigheid die nakoming tijdelijk verhindert, ongeacht of deze aan ASE is toe te rekenen;

- de afnemer tekortschiet in de nakoming van een of meer verplichtingen jegens ASE of er gegronde vrees bestaat dat hij tekort zal schieten, ongeacht of daarvoor al dan niet geldige redenen zijn;

- de afnemer ASE niet in staat stelt de overeenkomst uit te voeren; deze situatie doet zich bijvoorbeeld voor indien de afnemer ASE niet in kennis stelt van de plaats van levering of nalaat voor de uitvoering benodigde informatie, zaken of faciliteiten ter beschikking te stellen.

5.3 Levering wordt geacht te hebben plaatsgevonden op het tijdstip waarop de zaken door ASE aan de afnemer ter beschikking zijn gesteld en door de afnemer zijn goedgekeurd. Indien de afnemer de zaken niet in ontvangst neemt, worden deze voor zijn rekening en risico opgeslagen of door ASE verkocht. ASE is gerechtigd haar vordering op de opbrengst te verhalen.

5.4 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, reizen alle goederen voor rekening en risico van de afnemer, ook indien de goederen franco zijn verzonden.

5.5 Indien ASE op verzoek van de afnemer voor verzending van de zaken zorgdraagt, zijn het tijdstip, de wijze en de route van verzending ter keuze van ASE.

5.6 ASE sluit alleen op uitdrukkelijk verzoek van de afnemer een verzekering af voor goederen die onderweg zijn; alle daaraan verbonden kosten zijn voor rekening van de afnemer.

5.7 Deelleveringen zijn toegestaan.

Artikel 6. Eigendomsvoorbehoud

6.1 ASE behoudt zich de volledige eigendom voor van alle door haar geleverde goederen, totdat de afnemer volledig (hoofdsom, rente en kosten) heeft voldaan aan al zijn verplichtingen jegens ASE met betrekking tot alle door ASE krachtens enige overeenkomst geleverde of te leveren goederen, ten behoeve van de afnemer verrichte of te verrichten werkzaamheden of vorderingen wegens tekortschieten in de nakoming van zodanige overeenkomsten.

6.2 De afnemer kan geen beroep doen op enig retentierecht.

6.3 Zolang de afnemer niet aan al zijn verplichtingen heeft voldaan, is het hem zonder schriftelijke toestemming van ASE niet toegestaan de zaken te verkopen, te gebruiken of te verbruiken en/of daarop beperkte rechten te vestigen.

Artikel 7. Inspectie en reclame

7.1 De afnemer is verplicht terstond na de levering van de zaken of het verrichten van diensten door ASE te controleren of ASE aan al haar verplichtingen heeft voldaan. Indien ASE niet conform de overeenkomst heeft gepresteerd, is de afnemer verplicht dit uiterlijk binnen zeven dagen na levering van de zaken of voltooiing van (een deel van) de werkzaamheden schriftelijk aan ASE mede te delen en daarbij aan te geven op welke punten hij meent dat ASE tekort is geschoten.

7.2 Gebreken die redelijkerwijs niet binnen voornoemde termijn ontdekt kunnen worden, dienen onverwijld, doch uiterlijk binnen zeven dagen na ontdekking schriftelijk aan ASE te worden gemeld.

7.3 Indien binnen de in artikel 7.1 en 7.2 gestelde termijn niet is gereclameerd, vervalt elke aanspraak van de afnemer ter zake van de gebreken.

7.4 Geringe afwijkingen ten opzichte van opgegeven goederen en/of diensten, maten, gewichten, aantallen, kleuren e.d. leveren geen gebrek op en zijn voor de klant geen grond om schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst te vorderen.

7.5 Voor zover ASE toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van haar verplichtingen, heeft ASE het recht de overeenkomst te ontbinden, de gebreken of klachten te verhelpen, de goederen te ruilen of een korting op de prijs te verlenen.

7.6 De kosten van inspectie zijn voor rekening van de afnemer.

Artikel 8. Garantie

8.1 Gedurende een periode van zes maanden na levering conform art. 5 geeft ASE garantie op de door haar geleverde onderdelen en uitgevoerde werkzaamheden. Onder deze garantie zal ASE op haar kosten de fouten herstellen of - naar keuze van ASE - de levering geheel of gedeeltelijk terugnemen en vervangen door een nieuwe levering. Indien ASE ter voldoening aan haar garantieverplichtingen (delen van) geleverde zaken vervangt, worden de vervangen (delen van) zaken eigendom van ASE. Alle kosten boven de hierboven beschreven verplichting zijn voor rekening van de afnemer, inclusief maar niet beperkt tot verzendkosten, reiskosten en kosten van demontage en montage. Indien ASE ter uitvoering van haar garantieverplichtingen reparaties aan geleverde zaken verricht, blijven de betreffende zaken geheel voor risico van de afnemer.

8.2 De garantie als bedoeld in art. 8.1 geldt niet

a. indien de gebreken het gevolg zijn van onoordeelkundig gebruik of van andere oorzaken dan gebrekkigheid van de door ASE geleverde materialen;

b. indien ASE heeft geleverd conform de in de aanbieding of overeenkomst omschreven materialen of goederen;

c. indien ASE de diensten overeenkomstig de aanbieding/overeenkomst heeft verricht;

d. indien de oorzaak van de gebreken niet duidelijk kan worden aangetoond;

e. indien niet alle instructies en andere specifiek van toepassing zijnde garantiebepalingen voor het gebruik van de zaken tijdig en volledig in acht zijn genomen.

8.3 Indien goederen ter bewerking, reparatie e.d. worden overgedragen, wordt uitsluitend garantie gegeven op de deugdelijkheid van de uitvoering van de opgedragen bewerking. Voor onderdelen die niet door ASE zelf zijn vervaardigd is de garantie van ASE beperkt tot die van haar toeleveranciers.

8.4 De garantie als bedoeld in art. 8.1 vervalt indien:

a. de gebreken geheel of gedeeltelijk het gevolg zijn van overheidsvoorschriften met betrekking tot de kwaliteit of de aard van de gebruikte materialen of met betrekking tot de fabricage;

b. de klant niet, niet tijdig of niet behoorlijk voldoet aan enige verplichting die voor hem uit deze of uit enige andere daarmee samenhangende overeenkomst voortvloeit, daaronder begrepen maar niet beperkt tot de in deze voorwaarden genoemde inspectie- en reclamatieverplichtingen;

c. de afnemer alle schriftelijke instructies van ASE niet stipt opvolgt, dan wel indien de zaken niet op de juiste wijze worden bewaard of gebruikt.

Artikel 9. Aansprakelijkheid

9.1 ASE aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige directe of indirecte schade aan zaken of personen van de afnemer en/of enige derde, ter zake van haar leveringsverplichting, de levering van zaken, geleverde zaken en/of diensten, in opdracht verrichte werkzaamheden of door ASE gegeven adviezen, behoudens en voor zover er sprake is van grove schuld of opzet aan de zijde van leidinggevend personeel van ASE.

9.2 Voor zover het bepaalde in artikel 9.1 door de rechter of anderszins onverbindend of buiten toepassing wordt verklaard, is de aansprakelijkheid van ASE beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval onder een eventueel afgesloten aansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald. Het eigen risico van een dergelijke verzekering komt voor rekening van ASE zelf.

9.3 Voor zover in rechte vaststaat dat zij aansprakelijk is, is de aansprakelijkheid van ASE in alle gevallen beperkt tot het bedrag dat zij met betrekking tot die afzonderlijke transactie heeft gefactureerd.

9.4 ASE aanvaardt geen aansprakelijkheid voor door haar ingeschakelde derden.

Artikel 10. Niet toerekenbare tekortkoming/overmacht

10.1 Een tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst tussen de afnemer en ASE kan niet aan ASE worden toegerekend, indien de tekortkoming niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, noch in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt. ASE aanvaardt geen aansprakelijkheid jegens afnemer noch jegens derden voor directe en/of gevolgschade die geleden wordt als gevolg van een niet toerekenbare tekortkoming van ASE.

10.2 Omstandigheden die een niet toerekenbare tekortkoming op grond van artikel 10 opleveren. 1 omvatten, maar zijn niet beperkt tot: elke vorm van beperkende overheidsmaatregel, brand, epidemieën, mobilisatie, oorlog, revolutie, stakingen, onlusten, inbeslagname, onderbreking van de productie, tekort aan grondstoffen, halffabricaten en/of hulpstoffen en/of energie, natuurrampen, waaronder uitdrukkelijk ook wordt verstaan overstroming of hoogwater bij het productiebedrijf, oponthoud bij verzending, geheel of gedeeltelijk in gebreke blijven van toeleveranciers en elke andere omstandigheid waarvan ASE de gevolgen niet behoeft te dragen op grond van de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen, zoals omstandigheden die ASE niet heeft kunnen voorzien of die buiten haar macht liggen.

Artikel 11. Niet-nakoming, opschorting en ontbinding van de overeenkomst

11.1 ASE heeft het recht de overeenkomst met onmiddellijke ingang en zonder rechterlijke tussenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden of de uitvoering van de overeenkomst op te schorten, onverminderd haar overige rechten op nakoming en/of schadevergoeding, in de gevallen genoemd in deze algemene verkoop- en betalingsvoorwaarden.

11.2 Het in het eerste lid bepaalde geldt eveneens indien:

- de klant in strijd handelt met enige bepaling van de overeenkomst tussen partijen;

- de afnemer (voorlopige) surseance van betaling of faillissement aanvraagt;

- het faillissement van de klant wordt aangevraagd;

- een schuldsaneringsregeling voorlopig en/of definitief wordt uitgesproken;

- er wordt substantieel beslag gelegd op de klant

- de klant in financiële problemen komt;

- het bedrijf van de klant wordt gesloten of geliquideerd;

- een onderhands akkoord wordt voorgesteld;

- de cliënt wordt overgenomen of een derde verkrijgt feitelijke zeggenschap over de cliënt.

11.3 Met betrekking tot de gevallen genoemd in art. 11.1 en 11.2 genoemde gevallen zijn alle vorderingen op de afnemer onmiddellijk opeisbaar, zonder dat ASE tot enige schadevergoeding gehouden is.

11.4 Het bepaalde in artikel 11.1 is van overeenkomstige toepassing indien de afnemer, na daartoe schriftelijk te zijn aangemaand, niet binnen een termijn van zeven dagen de naar het oordeel van ASE passende zekerheid stelt.

11.5 Indien de afnemer langer dan veertien dagen met betaling en/of afname in gebreke blijft, is ASE zonder nadere ingebrekestelling gerechtigd de verkochte zaken door te verkopen, in welk geval de aan ASE gedane aanbetaling vervalt als vergoeding voor de door haar geleden schade, tenzij de afnemer aantoont dat de geleden schade lager is.

Artikel 12. Gedeeltelijke nietigheid

12.1 Indien een of meer bepalingen van deze overeenkomst met de afnemer niet of niet geheel rechtsgeldig zijn, laat dit de overige bepalingen, die onverminderd van kracht blijven, onverlet.

De ongeldige bepalingen zullen worden vervangen door een passende, rechtsgeldige bepaling die het doel van partijen en de door hen gewenste economische resultaten zo dicht mogelijk benadert.

Artikel 13. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

13.1 Op alle overeenkomsten tussen ASE en de afnemer is Nederlands recht van toepassing, met uitsluiting van het Verdrag der Verenigde Naties inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken.

13.2 Alle geschillen die tussen partijen ontstaan worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland, onverminderd de bevoegdheid van partijen om conservatoire rechtsmaatregelen te nemen en de rechtsmiddelen aan te wenden die nodig zijn om deze maatregelen in stand te houden. Indien het geschil tot de competentie van de rechtbank behoort, dient het geschil te worden voorgelegd aan de rechtbank te Arnhem.